Asmens duomenų naudojimas

Naudoti teikiant paslaugas/prekes asmeniui ne pagal sutartį arba kai sutartis neapima visų tvarkomų asmens duomenų kategorijų ir tikslų

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMO

Šiuo sutikimu aš, [VARDAS, PAVARDĖ] (toliau – Duomenų subjektas) sutinku, kad įmonė [PAVADINIMAS], juridinio asmens kodas [KODAS], adresas [ADRESAS] (toliau Duomenų valdytojas), tvarkytų mano asmens duomenis [TIKSLAS (pvz. tiesioginės rinkodaros)] tikslu T.y. tvarkytu [IŠVARDIJAMI tvarkomi duomenys, pvz. vardą, pavardę, asmens gyvenamosios vietos adresą, asmens telefono numerį, asmens el. pašto adresą]. Šiuo tikslu tvarkomų asmens duomenų Duomenų valdytojas neperduos jokiems tretiesiems asmenims [jei perduos nurodyti kam]. Duomenų subjekto asmens duomenys bus saugomi [pvz.3] metus.

Šiuo sutikimu Duomenų subjektas patvirtina, kad yra supažindintas su šiomis teisėmis:

  • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

  • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

  • Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);

  • Reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti);

  • Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);

  • Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais;

  • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;

  • Nepateikti savo asmens duomenų, tačiau tokiu atveju Duomenų subjektas gali prarasti galimybę [pvz. gauti paslaugas, pirmam gauti geriausius pasiūlymus]

Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą.


 

[Duomenų subjekto vardas, pavardė, parašas]