D.U.K

Ar FSC miškų sertifikavimas yra privalomas?
FSC miškų sertifikavimas yra savanoriškas procesas, kurio metu miško savininkas ar valdytojas prisiima įsipareigojimus miškininkauti pagal griežtesnius nei nacionaliniai teisės aktai numatytus reikalavimus laisva valia. Tačiau atsakingą ir tausojantį miško išteklių naudojimą skatinančios įmonės gali savo vidaus dokumentuose (aplinkosaugos strategijoje, žaliavų pirkimo politikoje, sutartyje su pirkėju ir t.t.) nusimatyti žaliavų pirkimą tik iš FSC sertifikuotų miškų. Tokiu atveju, sertifikuotas miško savininkas įgyja pranašumą prieš FSC nesertifikuotą miško savininką, nes medieną gali tiekti visiems: tiek sertifikuotos žaliavos reikalaujantiems, tiek ir to nereikalaujantiems pirkėjams.
Kokia nauda dalyvauti grupėje sertifikuojant miškų tvarkymą?
Viena iš pagrindinių grupinio sertifikavimo naudų yra mažesni sertifikavimo kaštai. Sertifikuojant miškų tvarkymą individualiu sertifikatu, nepriklausomai nuo miškų ploto audituojanti organizacija turi atlikti daugybę veiksmų- suplanuoti auditą, jį atlikti, parengti ataskaitą, ją pateikti audite nedalyvavusiam auditoriui tvirtinti ir t.t. Dėl šios priežasties nemaža dalis audito kaštų, kurie įtakoja bendrą audito kainą, nepriklauso nuo sertifikuojamo miško ploto. Sertifikuojant miško savininkų grupę, išduodamas vienas bendras sertifikatas ir kaštai dalinami visiems grupės nariams, todėl smulkioms valdoms tai yra bene vienintelis realus būdas sertifikuoti miškų tvarkymą. Taip pat grupinis sertifikavimas turi ir kitų privalumų- grupės administratorius padeda parengti reikalingą dokumentaciją, atlieka mokymus ir suprantamai išaiškina standarto reikalavimus. Be to, grupės narių sukaupta patirtis leidžia naujiems dalyviams perimti geriausias ir efektyviausias praktikas. Taip pat, jei grupė jau įsteigta, nauji nariai gali prie jos prisijungti nelaukdami sertifikuojančios organizacijos audito (užtenka grupės administratoriaus atliekamo patikrinimo), todėl sutaupoma nemažai laiko.
Kokie miškų tvarkymo sertifikavimo grupėmis trūkumai?
Vienas didžiausių grupinio sertifikato iššūkių yra bendra visų miško savininkų atsakomybė. Kadangi miško savininkų ar valdytojų grupei išduodamas vienas bendras sertifikatas, vienam ar keliems nariams pažeidinėjant standarto reikalavimus, grėsmė netekti sertifikato iškyla visai grupei. Siekiant išvengti tokių situacijų, VšĮ „Darnūs miškai“ atlieka visų grupės narių veiklos kontrolę: atsitiktine tvarka atrenka ir tikrina dalį miško valdų, dokumentacijos, nuolatos vykdo mokymus ir t.t. Jei grupės narys piktybiškai vengia vykdyti FSC standarte ir grupės vidaus tvarkoje numatytus reikalavimus, yra numatyta galimybė tokį narį pašalinti, taip išsaugant sertifikatą likusiems grupės nariams.
Ar dalyvaudamas grupėje prarasiu galimybę savarankiškai ūkininkauti savo miške?
VšĮ „Darnūs miškai“ pasirinktas grupės administravimo modelis, iš principo, nevaržo miško savininko sprendimų priėmimo. Grupės narys visus su miškininkavimu ir medienos gamyba susijusius klausimus sprendžia ir vykdo pats, o pagrindinė VšĮ „Darnūs miškai“ užduotis- kontroliuoti, kad ūkininkaujant būtų vadovaujamasi FSC miškų tvarkymo standarto nuostatomis. Taigi, VšĮ „Darnūs miškai“ nekoordinuoja ir nevykdo miško savininko valdose jokių ūkinių priemonių, nesikiša į medienos realizavimo ir kitus procesus. Tačiau siekiant užtikrinti tinkamą standarto reikalavimų įgyvendinimą, grupės nariai nuolatos teikia duomenis apie vykdomą veiklą, o grupės administratorius pasirinktinai tikrina veiklos atitikimą FSC standartų nuostatoms.
Kiek kainuoja sertifikuoti mano miškų tvarkymą?
Sertifikavimo ar dalyvavimo grupėje kaina priklauso nuo sertifikuojamo miškų ploto. Kol kas yra taikomi lengvatiniai mokesčiai atsižvelgiant į bendrą miškų plotą:
- Iki 100 ha taikomas 3,3 EUR/ha metinis mokestis;
- Nuo 101 iki 300 ha taikomas 2,50 EUR/ha metinis mokestis;
- Nuo 301 iki 500 ha taikomas 1,70 EUR/ ha metinis mokestis;
- Nuo 501 iki 1000 ha taikomas 1,00 EUR/ha metinis mokestis;
- Nuo 1001 iki 1500 ha taikomas 0,80 EUR/ha metinis mokestis;
- Nuo 1501 iki 5000 ha taikomas 0,6 EUR/ha arba maksimalus 2000 EUR metinis mokestis;
- Nuo 5001 iki 10000 ha taikomas 0,5 EUR/ha arba maksimalus 3000 EUR metinis mokestis;
- Virš 10001 ha taikomas 0,30 EUR/ha arba maksimalus 4500 EUR metinis mokestis;
- Išteklių valdytojo Grupė > 5000 ha taikomas 0,5 EUR/ha arba maksimalus 6000 EUR metinis mokestis.
Miško darbų rangovų metinis mokestis yra skaičiuojamas pagal jų turimos
miškų ūkio technikos (medkirčių, medvežių ir miško traktorių) vienetų skaičių ir darbuotojų
skaičių:
- kiekvienam miško technikos vienetui taikomas 150 EUR metinis mokestis;
- už kiekvieną darbuotoją taikomas 50 EUR metinis mokestis;
- maksimalus miško darbų rangovo metinis mokestis 1500 EUR.
Be to, stojant į grupę, miško savininkas / miško darbų rangovas moka vienkartinį 100 EUR mokestį dokumentų sutvarkymui, pirminiam valdų tikrinimui, mokymų atlikimui ir t.t.
Taip pat svarbu pažymėti, kad, sertifikuodamas miškų tvarkymą, miško savininkas prisiima griežtesnius, nei teisės aktuose numatytus įsipareigojimus, todėl svarbu įvertinti ir su tuo susijusius netiesioginius kaštus ar negautas pajamas.
Kaip galėčiau įstoti į VšĮ „Darnūs miškai” administruojamą grupę?
Jums tereikia užpildyti paraiškos anketą mūsų svetainėje, sumokėti mokesčius, pasirašyti sutartį ir išklausyti mokymus. Užpildžius paraišką, su Jumis susisieks VšĮ „Darnūs miškai“ darbuotojas, kuris suderins mokymų ir pirminio valdų tikrinimo datą, bei atsakys į visus Jums rūpimus klausimus.
Ar galiu sertifikuoti tik dalį turimų savo miško valdų?
Nors FSC politikoje dėl dalinio didelių valdų sertifikavimo (FSC-POL-20-002) numatyta galimybė sertifikuoti dalį savininko valdomo miško, tačiau į VšĮ „Darnūs miškai“ administruojamą grupę priimami tik visas turimas/ valdomas miško valdas sertifikuojantys miško savininkai. Minėtoje FSC politikoje numatyta, kad, nepaisant to, jog sertifikuojama tik dalis valdų, informacija pateikiama sertifikuojančiai organizacijai (kaip ir grupės administratoriui) apie visas valdas, kurioms vienokią ar kitokią įtaką turi miško savininkas. Taip pat, nesertifikuotose valdose ūkininkavimo praktika neturi prieštarauti ilgalaikiam įsipareigojimui FSC principams ir kriterijams. Dėl šių priežasčių dalinio sertifikavimo atveju VšĮ „Darnūs miškai“ turėtų tiek kaupti informaciją, tiek vertinti miškininkavimą ir nesertifikuotose valdose. Siekiant padengti susidarančius kaštus, atitinkamai VšĮ „Darnūs miškai“ turėtų rinkti mokestį ir už nesertifikuojamą miško plotą, todėl dalinis sertifikavimas grupės atveju netenka prasmės.
Ar būdamas VšĮ „Darnūs miškai” administruojamos grupės nariu visą medieną galėsiu parduoti kaip FSC sertifikuotą?
VšĮ „Darnūs miškai“ administruojamos grupės narys kaip FSC sertifikuotą apvaliąją medieną, kirtimo atliekas ir iš jų pagamintą skiedrą galės parduoti tik tokiu atveju, jei ji pagaminta valdomuose miškuose. Taip pat sertifikuotos produkcijos pardavimas galimas, nupirkus medieną nenukirstu mišku iš kito sertifikuoto miško savininko. Tačiau, jei miško savininkas perka jau pagamintą medieną (pvz: rąstai rietuvėse), jis jos parduoti kaip FSC sertifikuotos negali (net tuo atveju, kai ją parduodantis savininkas taip pat sertifikuotas). Norint prekiauti kitų pagaminta sertifikuota produkcija, reikalingas gamybos grandies (CoC) sertifikatas.
Ar galiu savo noru bet kada išstoti iš VšĮ „Darnūs miškai” administruojamos grupės?
VšĮ „Darnūs miškai“ administruojamos grupės narys iš grupės gali bet kada pasitraukti savo noru, apie tai prieš 14 kalendorinių dienų raštu informavęs grupės administratorių. Taip pat miško savininkas automatiškai netenka grupės nario statuso, jei visus turimus miškus parduos ar padovanos kitiems asmenims. FSC sertifikavimo statusas nėra perleidžiamas kartu su miško valda ir naujasis savininkas, esant poreikiui, gali teikti prašymą įstoti į grupę. Grupės nariui pasitraukus iš grupės, sumokėti mokesčiai negrąžinami.
Kokius pagrindinius įsipareigojimus turėsiu prisiimti vykdydamas savo veiklą pagal FSC miškų tvarkymo standartą?
Miško savininkas, prisijungdamas prie VšĮ „Darnūs miškai“ grupės, įsipareigoja vadovautis grupės administravimo taisyklėmis ir taikytinais FSC standartais (FSC miškų tvarkymo, FSC prekinių ženklų naudojimo). Grupės administravimo taisyklės apima reikalavimus, susijusius su duomenų teikimu, narių priėmimu, šalinimu, mokamais mokesčiais ir kitais su grupės administravimu susijusiais klausimais. Reikalavimai miškų tvarkymui numatyti FSC miškų tvarkymo standarte. Tai pagrindinis dokumentas, kurio turi laikytis sertifikuotas miško savininkas. Standarto nuostatos paprastai yra griežtesnės nei numatyta teisės aktuose, taip išskiriant atsakingai miškus tvarkančius miško savininkus iš visų kitų. Dažniausiai miškų savininkams rūpesčių keliantys reikalavimai yra susiję su darbų sauga, biologinės įvairovės medžių palikimu (standartas reikalauja palikti ne mažiau kaip 10 gyvų medžių viename ha), stambių matmenų negyvos medienos saugojimu (šalinti galima tik tais atvejais, kuomet negyvos medienos kiekis viršija 5 m3/ha), kelių tausojimu, kito žemės savininko teisių gerbimu sandėliuojant medieną.
Kiek laiko užtrunka sertifikuoti miško valdas?
Sertifikavimo proceso greitis ir sklandumas labai daug priklauso nuo paties miško savininko gebėjimo laiku pateikti duomenis bei bendradarbiavimo su sertifikavimo organizacija ar grupės administratoriumi. Stojant į grupę, miško savininkas užpildo paraiškos anketą (prašymą), nurodo savo turimas valdas, sumoka mokesčius ir išklauso mokymus. Išpildžius šias sąlygas, miško savininkas įtraukiamas į grupę ir atitinkamai informuojama sertifikavimo organizacija. Šis procesas paprastai trunka ne ilgiau kaip 1 mėn. Jei miško savininkas ketina gauti atskirą/ individualų FSC miškų tvarkymo (FM) sertifikatą, procesas gali užtrukti tris mėnesius ir daugiau. Vien konsultacijų su suinteresuotomis pusėmis pradžia turi būti paskelbta bent 6 savaitės iki audito. Be to, paties audito atlikimas, ataskaitos rengimas, derinimas, tvirtinimas ir sertifikato išdavimas užtrunka apie 1 mėn. Taigi, greita galimybė sertifikuoti privataus miško savininko valdas įtraukiant jas į grupę, yra didelis grupinio sertifikavimo pranašumas lyginant su individualiu sertifikatu.
Kur rasti sutrumpintą informaciją apie FSC principus?
Trumpą informaciją rasti galite paspaudę šias nuorodas:
1. Atmintinė sertifikuoto miško valdytojams: Miško ruoša. https://docdro.id/JUNOia4 <a href="https://docdro.id/JUNOia4">Atmintinė</a>
2. Atmintinė sertifikuoto miško valdytojams: Duomenų teikimas ir prekinių ženklų naudojimas. https://docdro.id/5yRaX7F
3. Atmintinė sertifikuoto miško valdytojams: Bioįvairovės medžiai. https://docdro.id/nLcjIz9