VšĮ "Darnūs miškai" veikla

VšĮ „Darnūs miškai“ buvo įsteigta 2017 m. gegužės 30 d. Įstaigos įstatuose numatyti šie pagrindiniai veiklos tikslai:

 • skatinti atsakingą ir tausojantį miškų tvarkymą;
 • miško savininkų ir valdytojų apjungimas į grupę siekiant šią grupę administruoti ir atstovauti ją sertifikavimo auditų metu;
 • konsultuoti miško savininkus ir valdytojus sertifikavimo reikalavimų įgyvendinimo klausimais;
 • plėtoti miško savininkų ir valdytojų tarpusavio bendradarbiavimą;
 • teikti miškų ūkio veiklos efektyvumą ir darnų išteklių naudojimą skatinančias paslaugas;

 • įgyvendinti kitus tikslus, susijusius su aukščiau išvardintais tikslais.

Siekiant užtikrinti VšĮ „Darnūs miškai” veiklos skaidrumą ir efektyvų darbą, yra įsteigtas Priežiūros komitetas, kurio nariais yra miško savininkų, medienos apdirbimo pramonės, nevyriausybinių organizacijų atstovai. Komiteto nariai gali teikti siūlymus dėl įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimo.

Maloniai kviečiame vietos bendruomenes ir gyventojus, gyvenančius Grupės nariams priklausančiuose miško valdymo vienetuose, kaimyninių ir tolimesnių žemių savininkus, miškų ūkio sektoriaus darbuotojus, vietos verslus ir vietinius gamintojus, nuosavybės teisių turėtojus, organizacijas, atstovaujančias paveiktąsias šalis, susisiekti, jei turite pastabų ar interesų dėl vykdomos ar galinčios paveikti ūkinės veiklos.

Nuo veiklos pradžios VšĮ „Darnūs miškai“ sugebėjo suburti iki šiol Lietuvos istorijoje didžiausią privačių miško savininkų grupę FSC® (FSC-C137744) miškų sertifikavimui. 2017 m. spalio 13 d. grupei buvo išduotas FSC® miškų tvarkymo sertifikatas. Grupės narių skaičius ir sertifikuotas miškų plotas nuolatos auga, o tai mus įpareigoja dar labiau stengtis ir teikti aukščiausios kokybės paslaugas miško savininkams. Grupės valdymo struktūra:

Darnūs miškai grupės valdymo struktūra

 

VšĮ „Darnūs miškai“ sertifikuotos grupės atsiradimas yra svarbus žingsnis Lietuvos privačių miškų istorijoje, kuris suteiks privatiems miško savininkams platesnes galimybes parduodant medieną, o ją perkančioms įmonėms įsigyti žaliavą iš atsakingai tvarkomų miškų.

VšĮ "Darnūs miškai" įsipareigojimą grupės narių vardu, vykdant veiklą, vadovautis FSC® principais ir kriterijais:

 • būti atsakingais už FSC® standarto reikalavimų įgyvendinimą ir laikymąsi savo turimose miško valdose;
 • privaloma laikytis grupės vidaus tvarkos taisyklių;
 • būti atsakingiems už darbuotojus susijusius su FSC® reikalavimų įgyvendinimą;
 • įnešti savo indėlį palaikant ar didinant vietos bendruomenių socialinę ir ekonominę gerovę;
 • neparduoti medienos produktų ir nemedieninių miško produktų kaip FSC® sertifikuotų, jei jie yra kilę iš į sertifikato apimtis neįtrauktų miško valdų;
 • nevykdyti nelegalios veikos, ar veiklos, akivaizdžiai prieštaraujančios FSC® principams ir kriterijams į sertifikato apimtis neįtrauktose valdose;
 • užtikrinti, kad į sertifikato apimtis neįtraukta miško valda yra dokumentuota, pažymėta natūroje arba seka aiškias gamtines ribas, pažymėta planuose ir gali būti nesunkiai atskiriama nuo sertifikuotų valdų;
 • užtikrinti, kad ginčai dėl su teisės aktų taikymo, kuriuos galima išspręsti neteismine tvarka, sprendžiami laiku ir vadovaujantis ginčų sprendimo tvarka;
 • nesiūlyti arba nereikalauti jokios formos kyšių už jokias prekes ar paslaugas;
 • užtikrinti, kad korupcijos netoleravimas atitinka ar viršija susijusių teisės aktų reikalavimus. 

VšĮ „Darnūs miškai“ ūkinės veiklos planas

Privačių miškų savininkų skaičius – 233

Administruojamas miškų plotas – 120788 ha, miško valdų skaičius – 24397.

2022 metų laikotarpiu vykdyta ūkinė veikla:

-        Pagrindiniai kirtimai: plyni – 1963 ha plote, neplyni – 1256 ha plote;

-        Miško atkūrimas – 2851 ha: sodinant – 1212 ha, savaiminis – 1498 ha, kombinuotas – 141 ha.

-        Pagrindiniais kirtimais pagaminta 274351 m³ medienos, tarpiniais kirtimais pagaminta 104966 m³ medienos.

 

Suformuotas reprezentatyvių miško plotų tinklas, į kurį įtrauktos kertinės miško buveinės, NATURA 2000 tinklui priklausančios teritorijos, saugomų rūšių radavietės, biosferos poligonai ir kiti ypatingos vertės miškai, parengtas šių teritorijų gamtosauginių miško ūkinių priemonių planas ir atliekama grupės narių veiklų stebėsena.

Prie paviršinių vandens telkinių (jei tvarka nenustatyta teisės aktais), IV grupės miškuose paliekamos 5 metrų pločio apsauginės juostos, III grupės miškuose - 10 metrų pločio apsauginės juostos.

2023 – 2027 metų laikotarpiu planuojamas pagrindinių kirtimų plotas 16230 ha, planuojama atkurti 15570 ha kirtaviečių.

Mūsų misija - konsultuoti miško savininkus ir valdytojus sertifikavimo reikalavimų ir įgyvendinimo klausimais. Plėtoti miško savininkų ir valdytojų tarpusavio bendradarbiavimą, bei skatinti atsakingą ir tausojantį miškų tvarkymą.

2019 m. VšĮ "Darnūs miškai" subūrė FSC® (FSC-C153327) gamybos grandies grupę, kuri jungia smulkias medienos apdirbimo ir prekybos įmones. Tai pirmoji Lietuvos istorijoje ir kol kas vienintelė sertifikuota gamybos grandies grupė šalyje. Įmonėms, kurios yra per didelės, kad pagal standarto reikalavimus galėtų jungtis prie grupės yra teikiamas konsultavimo ir pasiruošimo auditui (įskaitant visos reikiamos dokumentacijos parengimą) paslaugos.

Taigi, VšĮ "Darnūs miškai" gali pasiūlyti įvairius sprendimus sertifikuojant Jūsų miškų tvarkymą ar medienos apdirbimo ir prekybos veiklas. Todėl, kilus klausimams, nedvejodami susisiekite su mūsų darbuotojais, kurie yra visuomet pasiruošę Jums padėti.